Stadgar


Antagna 2023. Ersätter tidigare stadgar från 2010, 1977, 1967, 1947 och 1882.

§ 1 ÄNDAMÅL

Studentföreningen Verdandi, som är partipolitiskt obunden, vill stimulera idédebatten i sociala, mellanfolkliga och kulturella angelägenheter och upprätthålla en för liberalismen och arbetarrörelsen gemensam tanketradition, vilken kort kan karakteriseras som radikal humanism, och till vars väsentliga strävanden hör:

 1. att gentemot känslotänkande och auktoritetstro ge vidgat utrymme åt den kritiska reflexionen, särskilt i livsåskådningsfrågor
 2. att hävda opinionsbildningens och den andliga kulturens frihet gentemot statliga och andra likriktningstendenser
 3. att slå vakt om rättssäkerheten och medverka till att elementära humanitetskrav inte åsidosätts för förmenta eller verkliga samhällsintressen
 4. att verka för eliminerande av ekonomiska och sociala klassgränser samt
 5. att gentemot framhävandet av nationella intressen förfäkta en aktiv internationalism.

§ 2 MEDLEMSKAP

 1. Medlem är den som betalat medlemsavgift och ställer sig bakom föreningens ändamål.
 2. Medlemskapet upphör när man meddelat sitt utträde eller inte betalat medlemsavgift under två kalenderår.

§ 3 RÄKENSKAPSÅR

Resultat- och balansräkning ska upprättas för perioden 1/1–31/12.

§ 4 ÅRSMÖTE

 1. Ordinarie årsmöte ska hållas i perioden januari-mars. Om minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller någon av revisorerna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Gör styrelsen inte detta inom två veckor ska revisorerna göra det.
 2. Kallelsen ska skickas ut senast 21 dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka frågor som ska behandlas.
 3. Senast en vecka före mötet ska styrelsen skicka ut verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, ev förslag som upprättats av eller inkommit till styrelsen samt valberedningens förslag.
 4. Röstberättigade på årsmöte eller extra årsmöte är de som blivit medlemmar i föreningen minst 30 dagar innan mötet äger rum.
 5. På årsmötet ska följande frågor behandlas:
     a. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare, tillika rösträknare.
     b. Frågan om mötets behöriga utlysande.
     c. Styrelsens presentation av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.
     d. Revisorernas presentation av sin rapport.
     e. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
     f. Förslag från valberedningen.
     g. Beslut om hur många medlemmar styrelsen ska innehålla.
     h. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, en revisor och en revisorssuppleant.
     i. Val av valberedning inkl dess sammankallande.
     j. Diskussion om verksamheten fram till nästa ordinarie årsmöte.
     k. Fastställande av medlemsavgift.
     l. Andra frågor som tagits upp i kallelsen.
     m. Övriga frågor.
 6. Om en fråga inte tagits upp i kallelsen ska den bordläggas om minst en tredjedel av de närvarande medlemmarna begär det.
 7. Om en medlem på mötet begär att rösträkning ska göras ska så ske. Val ska ske med slutna sedlar, om någon begär det.
 8. Vid lika röstetal ska lotten avgöra.
 9. Fullmaktsröstning är inte tillåten.

§ 5 ANDRA BESLUTANDE MEDLEMSMÖTEN

Mellan årsmötena håller föreningen andra möten. Ska på dessa fattas beslut, gäller i tillämpliga delar det som sägs i avsnittet ”Årsmöte”.

§ 6 STYRELSEN

1. Styrelsen fattar beslut mellan årsmötena och övriga beslutande medlemsmöten.

2. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

3. Styrelsen får uttala sig i föreningens namn i en opinionsfråga endast om mer än hälften av styrelsens medlemmar röstar bifall till det föreslagna uttalandet. Om minst två styrelsemedlemmar så kräver, ska frågan hänskjutas till medlemsmöte.

§ 7 ARBETSGRUPPER

Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till arbetsgrupper eller liknande.

§ 8 VALBEREDNING

1. Valberedningen ska bereda valet av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

2. Den ska bestå av sammankallande samt två övriga ledamöter.

3. Valberedningen ska vid kallelsen till årsmötet ge föreningens medlemmar möjlighet att nominera kandidater.

§ 9 ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring av dessa stadgar kräver likalydande beslut på två medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Gäller ändringen § 1 eller denna paragraf så måste vid det andra av dessa möten förslaget bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 10 NEDLÄGGNING AV FÖRENINGEN

1. För nedläggning av föreningen gäller samma som för ändring av stadgarnas § 1 och 9.

2. Finns på dagordningen fråga om nedläggning, ska det också finnas förslag om vad som ska ske med föreningens tillgångar vid en sådan. Kan något beslut i den frågan inte fattas, ska föreningens arkiv överlämnas till universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och övriga tillgångar till Karl Staaffs fond.